Отчет аудитора

icon

Среди азотных удобрений лучшим для внекорневой подкормки является карбамид (мочевина) – он не вызывает таких ожогов, которые возникают на поверхности листьев при опрыскивании их водными растворами аммиачной селитры.

При применении карбамида металлические детали опрыскивателей не подвержены коррозии. Это связано с тем, что водные растворы карбамида имеют нейтральную реакцию, и в этом удобрении отсутствует свободный аммиак.

Преимуществом является и то, что органические молекулы карбамида проникают в клетки растений в 10-20 раз быстрее, чем катионы и анионы минеральных солей.

Высокая скорость проникновения карбамида в цитоплазму клеток объясняется наличием в нем наиболее доступной формы азота – амидной, быстро и легко проходит через биологические мембраны.

Также мочевина, как органическое вещество, быстрее, чем неорганические азотные соли, вступает в тканях во взаимодействие с другими веществами и интенсивно используется растением в биохимических процессах.

Растения усваивают ее не только после предварительного разложения с образованием аммиака под действием фермента уреазы, но и при прямом включении в цикл преобразования азотистых веществ.

Процесс усвоения мочевины растениями, в отличие от катионов и анионов, проходит в клетках растений только две стадии:

1) мочевина – аргинин

2) вещество клетки.

Аммонийные же и нитратные формы азота, наоборот, прежде чем они будут использованы растениями в синтетических процессах, проходящих целый ряд химических превращений.

КАС має широкий спектр використання: для прикореневого підживлення рослин, основного внесення під оранку та передпосівну культивацію, для внесення на поверхню ґрунту до сівби чи після неї.

У карбамідо-аміачної суміші містяться амонійна, амідна та нітратна форми азоту, завдяки чому добриво діє пролонговано, а рослини забезпечуються трьома формами азоту впродовж всього періоду вегетації.

Всі форми добрива не леткі і не спричинюють втрат азоту, тому його можна вносити поверхнево без загортання в ґрунт. Нітратна і аміачна форми є безпосередньо доступними для рослин. Спочатку рослинами засвоюється нітратний азот, який є дуже рухомим у ґрунті.

КАС має ряд переваг перед твердими добривами як щодо агрохімічної активності, так і при транспортуванні, зберіганні та в процесі внесення.

Карбамідо-аміачна суміш транспортується в залізничних чи автомобільних цистернах. Низька температура кристалізації – 2°С і замерзання – 26 °С дозволяє транспортувати і зберігати КАС цілий рік. Фізико-хімічні властивості добрив не змінюються протягом 8-12 місяців. Втрати азоту практично відсутні. Після розмерзання властивості КАС повністю відновлюються.

При основному внесенні є високоефективним добривом, рівноцінним аміачній селітрі або карбаміду по дії на урожай сільськогосподарських культур. КАС практично не містить вільного аміаку, що виключає втрати азоту при завантаженні, транспортуванні, зберіганні і внесенні.

Його можна вносити за допомогою високопродуктивних агрегатів без одночасного занесення в грунт, а також з поливною водою. Розчин містить інгібітор корозії для захисту устаткування, виготовленого з вуглецевої сталі.

Під час внесення досягається висока точність дозування і рівномірність розміщення на поверхні ґрунту. Використання КАС можна поєднувати із мікроелементами, пестицидами, регуляторами росту рослин, що мінімізує витрати на їх застосування.

Добриво КАС можна застосовувати під всі сільськогосподарські культури, але найбільш доцільно — під зернові колосові культури як основне добриво або для підгодівлі. У виробничих умовах, в результаті більш рівномірного його внесення в грунт, ефективність добрива КАС порівняно з твердими азотними добривами значно вища.

CAS has a wide range of uses: for root vegetative nutrition, main plowing and pre-sowing cultivation, for application to or after sowing on the surface of the soil.

The carbamide-ammonia mixture contains ammonium, amide and nitrate forms of nitrogen, which makes the fertilizer prolonged, and plants are provided with three forms of nitrogen throughout the growing season.

All forms of fertilizers are not volatile and do not cause nitrogen losses, therefore it can be introduced superficially without wrapping in the soil. Nitrate and ammonium forms are directly available to plants. At first, plants absorb nitrate nitrogen, which is very mobile in the soil.

CAS has a number of advantages over solid fertilizers both in terms of agrochemical activity, as well as during transportation, storage and in the process of introduction. Carbamide-ammonia mixture is transported in railway or automotive tanks. Low temperature of crystallization – 2 ° С and freezing – 26 ° С allows to transport and store КАС all year round. The physical and chemical properties of fertilizers do not change within 8-12 months. Nitrogen losses are practically absent. After freezing, the properties of the CAS are fully restored.

In the main, it is a highly effective fertilizer, equivalent to ammonium nitrate or urea, acting on crop yields. CAS practically does not contain free ammonia, which excludes nitrogen losses during loading, transportation, storage and introduction.

It can be made using high-performance aggregates without simultaneous loading into the soil, as well as with irrigation water. The solution contains an inhibitor of corrosion to protect equipment made of carbon steel.

During the application, high precision of the dosage and the uniformity of the placement on the surface of the soil are achieved. The use of CAS can be combined with trace elements, pesticides, plant growth regulators, which minimizes the cost of their use.

KAS fertilizer can be used for all crops, but most appropriate – for grain cereal crops as the main fertilizer or for fertilization. In the production conditions, as a result of more uniform application of the soil, the efficiency of fertilizer KAS compared with solid nitrogen fertilizers is much higher.

Among the nitrogen fertilizers, urea is the most suitable for foliar application – it does not cause burns that occur on the surface of the leaves when sprayed with aqueous solutions of ammonium nitrate.

When applying carbamide, metal parts of the sprayers are not subject to corrosion. This is due to the fact that the aqueous solutions of urea have a neutral reaction, and in this fertilizer there is no free ammonia.

The advantage is that organic carbamide molecules penetrate into plant cells 10-20 times faster than cations and anions of mineral salts.

The high rate of penetration of urea into the cytoplasm of cells is due to the presence of the most accessible form of nitrogen in it – amidic, quickly and easily passes through biological membranes.

Also, urea, as an organic substance, is faster than inorganic nitric salts, enters into tissues in interaction with other substances and is intensively used by the plant in biochemical processes.

Plants absorb it not only after the previous decomposition with the formation of ammonia under the action of the enzyme urease, but also with the direct inclusion in the cycle of conversion of nitrogenous substances.

The process of assimilation of urea by plants, unlike cations and anions, takes place in plant cells only in two stages:

1) urea – arginine

2) substance of the cell.

Ammonium and nitrate forms of nitrogen, on the contrary, before they are used by plants in synthetic processes, undergo a number of chemical transformations.

Серед азотних добрив кращим для позакореневого підживлення є карбамід (сечовина) – він не викликає таких опіків, які виникають на поверхні листя при обприскуванні їх водними розчинами аміачної селітри.

При застосуванні карбаміду металеві деталі обприскувачів не схильні до корозії. Це пов’язано з тим, що водні розчини карбаміду мають нейтральну реакцію, і в цьому добриві відсутній вільний аміак.

Перевагою є і те, що органічні молекули карбаміду проникають в клітини рослин в 10-20 разів швидше, ніж катіони і аніони мінеральних солей.

Висока швидкість проникнення карбаміду в цитоплазму клітин пояснюється наявністю в ньому найбільш доступною форми азоту – амидной, швидко і легко проходить через біологічні мембрани.

Також сечовина, як органічна речовина, швидше, ніж неорганічні азотні солі, вступає в тканинах у взаємодію з іншими речовинами і інтенсивно використовується рослиною в біохімічних процесах.

Рослини засвоюють її не тільки після попереднього розкладання з утворенням аміаку під дією ферменту уреази, але і при прямому включенні в цикл перетворення азотистих речовин.

Процес засвоєння сечовини рослинами, на відміну від катіонів та аніонів, проходить в клітинах рослин тільки дві стадії:

1) сечовина – аргінін

2) речовина клітини.

Амонійні ж і нітратні форми азоту, навпаки, перш ніж вони будуть використані рослинами в синтетичних процесах, проходять цілий ряд хімічних перетворень.

Anhydrous ammonia NH3 – an effective, highly concentrated nitrogen fertilizer containing 82.2% nitrogen.

Liquid (anhydrous) ammonia is a colorless gas that condenses at -33.5 ° C and freezes at -77.7 ° C.

The most concentrated and the most cheap nitrogen fertilizer. Main benefits of anhydrous ammonia:

-increasing grain yield and quality;

-defense of the cost of work compared with solid nitrogen fertilizers;

– reduction of the cost of PMM and labor costs;

– contributes to the partial destruction and submergence of soil pests in the upper layer of soil;

-reduces the need for desalting the soil (liming);

– Under the influence of anhydrous ammonia in the soil, the number of mobile forms of phosphorus, potassium and trace elements increases, which improves the mode of plant nutrition.

Безводний аміак NH3 — ефективне, висококонцентроване азотне добриво, що містить 82,2% азоту.

Рідкий (безводний) аміак – безбарвний газ, що конденсується при температурі -33,5°С і замерзає при температурі -77,7°С. Найбільш концентроване та наибільш дешеве азотне добриво.

Основні переваги застосування безводного аміаку:

-підвищення врожайності та якості зерна;

-здешевлення вартісті робіт порівняно з твердими азотними добривами;

– зниження витрат ПММ і затрат праці;

– сприяє частковому знищенню і виморенню грунтових шкідників у верхньому шарі грунту;

-відпадає необхідність в розкисленні грунту (вапнуванні);

-під впливом безводного аміаку в грунті зростає кількість рухливих форм фосфору, калію й мікроелементів, що поліпшує режим рослинного живлення.

LLC “TRADING HOUSE “DNIPROAZOT-AGROHIMIA” is the only and successful distributor of PJSC” DNIPROAZOT “for the sale of mineral fertilizers.

PJSC “DNIPROAZOT” is one of the largest enterprises of the chemical industry of Ukraine and the only enterprise in Ukraine for the production of liquid chlorine. Products produced by PJSC “DNIPROAZOT” are in constant demand in agriculture, chemical and energy industries, in ferrous and nonferrous metallurgy, in engineering, in water preparation and in many other sectors of the national economy.

The company is constantly improving in the field of industrial and environmental safety, labor protection, focusing on the best world experience and relying on its own innovative developments.

The accumulated production and technical potential today gives an opportunity to produce products at the level of quality of the best world leaders. The credibility of the company as an honest and reliable partner can be confirmed not only in business circles of Ukraine, but also partners in the countries of Western and Eastern Europe, South America, Asia-Pacific region, CIS countries and the Baltics.

We strive to meet the requirements of the market, using our best practices in the field of mineral fertilizers and organic chemistry in our work. A special course of the enterprise is to meet the needs of potential customers, so that the products we produce meet international standards.

PJSC “DNIPROAZOT” is always open for cooperation and establishment of mutually beneficial relations.

DNIPROAZOT-AGROHIMIA є дистриб’ютером ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» з реалізації карбаміду та карбамідо-аміачної суміши.

ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» є одним з найбільших підприємств хімічної промисловості України та єдиним  в Україні з виробництва рідкого хлору. Продукція, яку випускає ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», користується постійним попитом у сільському господарстві, хімічній, енергетичній галузях, у чорній і кольоровій металургії, машинобудуванні, при водопідготовці і в багатьох інших галузях народного господарства.

Компанія постійно вдосконалюється в галузі промислової та екологічної безпеки, охорони праці, орієнтуючись на кращий світовий досвід і спираючись на власні інноваційні розробки.

Накопичений виробничий і технічний потенціал сьогодні дає можливість випускати продукцію на рівні якості кращих світових лідерів. Авторитет компанії, як чесного і надійного партнера, можуть підтвердити не тільки в ділових колах України, а й партнери в країнах Західної та Східної Європи, Південної Америки, Азійсько-Тихоокеанського регіону, країнах СНД і Балтії.

Ми прагнемо відповідати вимогам ринку, використовуючи у своїй роботі передовий досвід в області виробництва мінеральних добрив та органічної хімії. Особливий курс підприємства – задовольнити потреби потенційних замовників, щоб продукція, що випускається нами, відповідала міжнародним стандартам

ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» завжди відкрите для співпраці і встановлення взаємовигідних відносин.

To ensure the effectiveness of cooperation with our customers, our company provides services for the delivery of liquid nitrogen fertilizers CAS. Transportation of bulk cargoes by motor transport is not possible for every transport company.

We have our own modern trucks and stainless steel tanks of different capacities, which allow us to deliver the KAS ordered from us all over Ukraine from the factory to the farm.

Qualified specialists plan the optimal route of cargo transportation, which will reduce the delivery time to a minimum. Our company will ensure the safety and preservation of cargo throughout the transportation phase.

In the calculation of the cost of transportation – an individual approach to each client, depending on many factors, such as volume, distance, regularity of relations, etc.

Transportation of bulk cargoes – tasks that only professionals can handle. If you want the cargo to be transported in a good transport, clean and sealed capacity, was insured and arrived exactly in time, contact the specialists of TD “DNIPROAZOT-AGROHIMIA” LTD

Для забезпечення ефективності співпраці з клієнтами наша компанія надає послуги з доставки рідких азотних добрив КАС. Перевезення наливних вантажів під силу не кожній транспортній компанії.

Ми маємо власні сучасні вантажні авто та залізничні цистерни різної ємкості, які дозволяють доставляти КАС по всій території України від заводу до господарства.

Кваліфіковані фахівці спланують оптимальний маршрут транспортування вантажу, що дозволить скоротити терміни доставки до мінімуму. Наша компанія забезпечить безпеку і збереження вантажу на всьому етапі транспортування.

В розрахунку вартості перевезення – індивідуальний підхід до кожного клієнта, в залежності від багатьох факторів,   таких як об’єм, відстань, регулярність співвідношень та інше.

Перевезення наливних вантажів, – завдання, з яким гідно впораються лише професіонали. Якщо ви хочете, щоб вантаж транспортувався в справному транспорті, чистій і герметичній ємкості, був застрахований і приїжджав точно в строк, зверніться до фахівців DNIPROAZOT-AGROHIMIA.

Безводный аммиак NH3 – эффективное, высококонцентрированное азотное удобрение, содержащее 82,2% азота.

Жидкий (безводный) аммиак – бесцветный газ конденсируется при температуре -33,5 ° С и замерзает при температуре -77,7 ° С. Наиболее концентрированное и дешевое азотное удобрение.

Основные преимущества применения безводного аммиака:

-повышение урожайности и качества зерна;

-удешевление стоимости работ по сравнению с твердыми азотными удобрениями;

– снижение расхода ГСМ и затрат труда ;

– способствует частичному  уничтожению и вымиранию почвенных вредителей в верхнем слое почвы;

-отпадает необходимость в раскислении почвы (известковании);

-под влиянием безводного аммиака в почве возрастает количество подвижных форм фосфора, калия и микроэлементов, улучшая режим растительного питания.

Азотне добриво Карбамід (сечовина) – високоефективне гранульоване добриво для всіх видів с/г культур.

КАС имеет широкий спектр использования: для прикорневой подкормки растений, основного внесения под вспашку и предпосевную культивацию, для внесения на поверхность почвы к севу или после него.

В карбамидо-аммиачной смеси содержатся аммонийная, амидная и азотная формы азота, благодаря чему удобрение действует пролонгировано, а растения обеспечиваются тремя формами азота в течение всего периода вегетации.

Все формы удобрения не летучие и не вызывают потерь азота, поэтому его можно вносить поверхностно без заделки в почву. Азотная и аммиачная формы является непосредственно доступными для растений. Сначала растениями усваивается нитратный азот, который является очень подвижным в почве.

КАС имеет ряд преимуществ перед твердыми удобрениями как по агрохимической активности, так и при транспортировке, хранении и в процессе внесения.

Карбамидо-аммиачная смесь транспортируется в железнодорожных или автомобильных цистернах. Низкая температура кристаллизации – 2 ° С и замерзания – 26 ° С позволяет транспортировать и хранить КАС целый год. Физико-химические свойства удобрений не меняются в течение 8-12 месяцев. Потери азота практически отсутствуют. После оттаивания свойства КАС полностью восстанавливаются.

При основном внесении является высокоэффективным удобрением, равноценным аммиачной селитре или карбамида по действию на урожай сельскохозяйственных культур. КАС практически не содержит свободного аммиака, что исключает потери азота при загрузке, транспортировке, хранении и внесении.

Его можно вносить с помощью высокопроизводительных агрегатов без одновременного внесения в почву, а также с поливной водой. Раствор содержит ингибитор коррозии для защиты оборудования, изготовленного из углеродистой стали.

При внесении достигается высокая точность дозирования и равномерность размещения на поверхности почвы. Использование КАС можно сочетать с микроэлементами, пестицидами, регуляторами роста растений, минимизируя затраты на их применение.

Удобрение КАС можно применять под все сельскохозяйственные культуры, но наиболее целесообразно – под зерновые колосковые культуры как основное удобрение или для подкормки. В производственных условиях, в результате более равномерного его внесения в почву, эффективность удобрения КАС по сравнению с твердыми азотными удобрениями значительно выше.

 

DNIPROAZOT-AGROHIMIA является дистрибьютором ЧАО «ДНЕПРАЗОТ» по реализации карбамида и карбамидо-аммиачной смеси.

ЧАО «ДНЕПРАЗОТ» является одним из крупнейших предприятий химической промышленности Украины и единственным в Украине по производству жидкого хлора. Продукция, выпускаемая ЧАО «ДНЕПРАЗОТ», пользуется постоянным спросом в сельском хозяйстве, химической, энергетической отраслях, в черной и цветной металлургии, машиностроении, при водоподготовке и во многих других отраслях народного хозяйства.

Компания постоянно совершенствуется в области промышленной и экологической безопасности, охраны труда, ориентируясь на лучший мировой опыт и опираясь на собственные инновационные разработки.

Накопленный производственный и технический потенциал сегодня дает возможность выпускать продукцию на уровне качества лучших мировых лидеров. Авторитет компании, как честного и надежного партнера, могут подтвердить не только в деловых кругах Украины, но и партнеры в странах Западной и Восточной Европы, Южной Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона, странах СНГ и Балтии.

Мы стремимся соответствовать требованиям рынка, используя в своей работе передовой опыт в области производства минеральных удобрений и органической химии. Особый курс предприятия – удовлетворение потребности потенциальных заказчиков, чтобы выпускаемая нами продукция соответствовала международным стандартам

ЧАО «ДНЕПРАЗОТ» всегда открыто для сотрудничества и установления взаимовыгодных отношений.

Для обеспечения эффективности сотрудничества с клиентами наша компания предоставляет услуги по доставке жидких азотных удобрений КАС. Перевозки наливных грузов по силам не каждой транспортной компании.

Мы имеем собственные современные грузовые авто и железнодорожные цистерны различной емкости, которые позволяют доставлять КАС по всей территории Украины от завода до хозяйства.

Квалифицированные специалисты спланируют оптимальный маршрут транспортировки груза, что позволит сократить сроки доставки до минимума. Наша компания обеспечит безопасность и сохранность груза на всем этапе транспортировки.

В расчете стоимости перевозки – индивидуальный подход к каждому клиенту, в зависимости от многих факторов, таких как объем, расстояние, регулярность отношений и прочее.

Перевозки наливных грузов – задача, с которой достойно справятся только профессионалы. Если вы хотите, чтобы груз транспортировался в исправном транспорте, чистой и герметичной емкости, был застрахован и приезжал точно в срок, обратитесь к специалистам DNIPROAZOT-AGROHIMIA.